SGS Tested & Water Repellent Meer informatie

Bewerken
Go to account settings
Bewerken

Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden Garden Interiors BV

Shipless is een merknaam van Garden Interiors BV
Versie d.d. maandag 22 februari 2024, Zaandam 

Dropshipping: het proces waarbij Garden Interiors BV aan de Dropshipper de mogelijkheid biedt om Producten die in eigendom toebehoren aan en op voorraad worden gehouden door Garden Interiors BV aan te bieden aan en te verzenden naar de klant van de Dropshipper, de Eindklant.

De Eindklant kan deze Producten bestellen bij de Dropshipper tegen een door de Dropshipper te bepalen verkoopprijs, waarna de Dropshipper deze Producten via een geautomatiseerd proces direct inkoopt bij Garden Interiors BV en Garden Interiors BV de Producten in opdracht van de Dropshippper aan de Eindklant verzendt.

Artikel 1. Totstandkoming en duur van overeenkomsten

1.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Garden Interiors BV is eerst gebonden, doordat Garden Interiors BV een overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.

1.2 Afspraken met of toezeggingen of mededelingen gedaan door medewerkers van Garden Interiors BV zijn eerst bindend nadat deze namens Garden Interiors BV schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

1.3 Alle bij een aanbieding door Garden Interiors BV verstrekte stukken en gegevens worden naar beste weten verstrekt maar zijn voor Garden Interiors BV niet bindend; Garden Interiors BV blijft te allen tijde bevoegd daarin wijzigingen aan te brengen.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1 De dropshipping service van Garden Interiors BV is alleen voor webwinkels die zich hebben aangemeld bij Garden Interiors BV en/of via Droppery. De dropshipping service van Garden Interiors BV is puur een business-to-business programma. Garden Interiors BV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Zodra een aanvraag om Dropshipper te worden is ingediend, behoudt Garden Interiors BV zich het recht voor om te beslissen of de aanvraag wordt afgewezen of geaccepteerd. 

2.2 Garden Interiors BV zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap uitvoeren. 

2.3 Garden Interiors BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Garden Interiors BV is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 

2.4 Producten mogen door de Dropshipper enkel aan de Eindklant worden aangeboden via de door Garden Interiors BV goedgekeurde verkoopkanalen / URL’s en webwinkels. Alle verkoop via alle andere verkoopkanalen is alleen en uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming van Garden Interiors BV.

2.5 Alle prijzen, afmetingen en andere gegevens in catalogi, algemene prijslijsten en marketing gelden zonder verplichtingen en zijn niet bindend, deze kunnen afwijken. Kleine afwijkingen in het ontwerp kunnen optreden ten opzichte van de foto's en komen niet voor reclamatie in aanmerking. 

2.6 Alle afbeeldingen en marketingmateriaal zijn slechts indicatief. Kleuren en tinten kunnen afwijken van de werkelijkheid en komen niet voor klachten in aanmerking.

Artikel 3. Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden:

3.1 Verwijst “Garden Interiors BV” naar De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Garden Interiors BV International b.v., gevestigd op Parkstraat 6 te Zaandam, opererend in Nederland onder btw-nummer NL84 ABNA 0460 3780 23 handelend onder KVK Amsterdam, nummer 80812570.

3.2 Verwijst “Dropshipper” naar ondergetekende, het bedrijf en de persoon die zaken doet met Garden Interiors BV via o.a de dropshipping service.

3.3 Verwijst “Eindklanten” naar de groep personen die producten kopen bij de Dropshipper, in dit geval kunnen zij worden gezien als de Eindklant.

3.4 Verwijst “Productinformatie” naar alle beschikbare informatie over de Producten, waaronder doch niet uitsluitend, artikelnummers, productnamen, merknamen, productomschrijvingen, productfoto’s en voorraadinformatie.

3.5 Verwijst “Offerte” naar iedere aanbieding gedaan door Garden Interiors BV, al dan niet in de vorm van een brochure, prijslijst, prijsopgave of in welke vorm dan ook.

3.6 Verwijst “Intellectuele eigendomsrechten” naar alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, beeldrechten, databankrechten, eigendomsrechten op informatie, knowhow octrooien, gebruiksmodellen, handelsmerken, dienstmerken, ontwerprechten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten zoals deze kunnen of zullen bestaan waar ook ter wereld. 

Artikel 4. Contractvoorwaarden

4.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten die door Garden Interiors BV worden geleverd in het kader van de Garden Interiors BV dropshipping service. Alle bestellingen van Producten die worden getoond op de Garden Interiors BV website worden beschouwd als een aanbod aan de Dropshipper om de voor een bestelling geselecteerde producten te kopen. Er bestaat geen contract tussen Garden Interiors BV en de Dropshipper totdat Garden Interiors BV de bestelling ontvangen en geaccepteerd heeft. 

4.2 Op alle offertes, handelingen, onderhandelingen, transacties en betalingen va Garden Interiors BV en op alle overeenkomsten tot levering van zaken en/of dropshipment diensten waarbij de Garden Interiors BV als contractpartij betrokken is, zijn deze gedeponeerde Algemene Voorwaarden van toepassing.

4.3 Garden Interiors BV behoudt zich het recht voor om de koopovereenkomst te annuleren als de betaling voor bestellingen niet volledig is ontvangen vóór de daadwerkelijke verzenddatum.

4.4 De Dropshipper heeft de keuze om het gehele assortiment van Garden Interiors BV op te nemen of een gedeelte hiervan door te selecteren op categorie. Garden Interiors BV heeft te allen tijde het recht producten offline te zetten, te pauzeren of definitief uit de collectie te halen.

4.5 De Algemene Voorwaarden, onder welke naam ook, van de wederpartij van Garden Interiors BV worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten gesloten met de in het vorige lid genoemde rechtspersonen. 

4.6 Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts alleen geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 5. Beschrijving, voorraad en prijs van goederen

5.1 Garden Interiors BV heeft er alles aan gedaan om afbeeldingen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en vast te leggen in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. Desondanks kunnen er variaties tussen producten voorkomen. Garden Interiors BV corrigeert productinformatie via de real-time feed dat prijs, voorraad en productinhoud opslaat om de Dropshipper te voorzien van bijgewerkte productinformatie. 

Het is de verantwoordelijkheid van de Dropshipper om de datafeeds te controleren en de juiste informatie dienovereenkomstig bij te werken via de verkoopkanalen (d.w.z. webshop) waarin de Dropshipper verkoopt. Als er problemen optreden in de feed of als de feed niet werkt zal Garden Interiors BV de Dropshipper tijdig informeren. Garden Interiors BV is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die door de Dropshipper worden geclaimd.

5.2 Alle op de website getoonde prijzen zijn in euro’s, exclusief btw. Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de prijzen op de website correct zijn op het moment van het plaatsen van een bestelling. Als een product ten onrechte te laag is geprijsd, neemt Garden Interiors BV contact op met de Dropshipper en biedt de volgende drie opties aan:

 1. Plaatsing van een nieuwe bestelling tegen de correcte productprijs.
 2. Annulering van de gehele bestelling
 3. Annulering van de bestelling voor de verkeerd geprijsde producten en herbevestiging van de bestelling voor de correct geprijsde producten.
   Als de Dropshipper niet binnen 24 uur reageert wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Betalingen die reeds van de Dropshipper zijn ontvangen worden binnen 7 dagen teruggestort. 

5.3 Garden Interiors BV is te allen tijde gerechtigd om een Order (gedeeltelijk) te weigeren indien een Product niet op voorraad is. 

5.4 Als Garden Interiors BV binnen 2 werkdagen na het accepteren van de bestelling ontdekt dat sommige producten niet beschikbaar of niet op voorraad zijn neemt Garden Interiors BV per e-mail contact op met de Dropshipper om te vragen of de Dropshipper wil wachten op nieuwe voorraad of een alternatief product of een terugbetaling wenst. Als voor terugbetaling wordt gekozen, wordt deze binnen 7 dagen door Garden Interiors BV verwerkt.

5.5 Vanwege de wereldwijde logistieke uitdagingen die mede bepalend zijn voor o.a. de continuïteit van de voorraad kan Garden Interiors BV niet garanderen dat alle producten constant beschikbaar zijn om te bestellen. Het is de verantwoordelijkheid van de Dropshipper om de Garden Interiors BV website en datafeeds te controleren en hun voorraden dienovereenkomstig bij te werken via de verkoopkanalen (d.w.z. webshop) waarin de Dropshipper verkoopt.

5.6 Garden Interiors BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele inkomstenderving als de Dropshipper blijft adverteren met uitverkochte of uit de handel genomen producten.

5.7 Er is geen minimum bestelwaarde voor individuele dropshipping bestellingen.

5.8 De Dropshipper mag zijn eigen prijzen bepalen voor producten via het medium waarin de Dropshipper verkoopt. De Dropshipper bepaalt zelf de eigen verkoopprijzen en marges. Op sommige merken en producten worden adviesprijzen gehanteerd. Deze zijn te zien op de website van Garden Interiors BV of bij het platform Droppery. 

5.9 Als Garden Interiors BV merkt dat de Dropshipper de producten en merken voor een te lage prijs aanbiedt en zo zorgt dat er geen gezonde bedrijfsvoering kan worden verricht dan heeft Garden Interiors BV het recht om deze merken niet meer aan te bieden.

5.10 Alle prijzen en productinformatie zijn onder voorbehoud. Mocht een product niet meer op voorraad zijn dan is Garden Interiors BV gerechtigd de bestelling niet aan te nemen en betaalt Garden Interiors BV het inkoopbedrag en dropshipment tarief terug aan Dropshipper. De Dropshipper dient dit zelf met de Eindklant af te handelen.

5.11 Garden Interiors BV behoudt zich het recht voor om de prijzen van producten op elk moment van de dag te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Dropshipper om de Garden Interiors BV website, mededelingen via de e-mail en datafeeds te controleren en de prijzen dienovereenkomstig bij te werken via het medium waarin de Dropshipper  verkoopt. 

5.12 Garden Interiors BV is gerechtigd om op basis van verkoopdoelstellingen en andere prestatie-indicatoren een toeslag of korting toe te passen. De toeslag of korting wordt zichtbaar bij het afronden van de bestelling.

Artikel 6.  Een bestelling plaatsen

6.1 Wanneer een Dropshipper een bestelling plaatst bij Garden Interiors BV bevestigt de Dropshipper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de voorwaarden die in dit document schriftelijk zijn vastgelegd.

6.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Dropshipper om ervoor te zorgen dat elk juridisch probleem dat kan ontstaan tussen de Dropshipper en de Eindklant van toepassing is op een eigen set Algemene Voorwaarden die door de Dropshipper wordt gebruikt bij het verkopen van producten met behulp van de Garden Interiors BV dropship service. 

6.3 Garden Interiors BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor juridische problemen die kunnen ontstaan als gevolg van het ontbreken van Algemene Voorwaarden of enig ander wettelijk document vereist door de wet of anderszins tussen de Dropshipper en de Eindklant.

Artikel 7. Betalingen

7.1 Betalingen voor bestellingen kunnen worden gedaan via PayPal, automatische incasso of iDEAL.

7.2 Alle betalingen door Dropshipper zullen binnen de overeengekomen betalingstermijn zonder aftrek en/of verrekening en/of opschorting geschieden op een door deze aan te wijzen bankrekening ten gunste van Garden Interiors BV.

7.3 Bestellingen dienen te allen tijde volledig betaald te zijn voordat Garden Interiors BV deze verzendt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als de betaling voor de bestelling mislukt wordt de bestelling binnen 3 werkdagen geannuleerd, tenzij de Dropshipper contact opneemt met Garden Interiors BV. Wij testen de kredietwaardigheid van alle Dropshippers en er kan om vooruitbetaling worden gevraagd. Afhankeijk van de kredietwaardigheid kan er 14 tot 30 dagen kreditegegeven worden. 

Bij vertraging van de betaling na de krediettermijn wordt een herinneringsfactor verstuurd en hiervoor een vergoeding van 10 Euro in rekening gebracht. Bij de vertraging van betaling van de openstaande facturen na 30 dagen rekenen wij een vertragingsrente van 1,25% per maand die wordt toegepast.

7.4 Betalingen dienen zonder enige aftrek en/of beroep op verrekening plaats te vinden.

7.5 Bij niet tijdige betaling verkeert de Dropshipper van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist zal zijn. In zodanig geval worden alle vorderingen van Garden Interiors BV op de Dropshipper terstond opeisbaar.

7.6 Verkeert de Dropshipper in verzuim met betrekking tot enige betalingsverplichting jegens Garden Interiors BV dan is de Dropshipper de rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd over hetgeen niet tijdig is voldaan, tenzij geen sprake is van een handelsovereenkomst, in welk geval een rente van 1,25% per maand verschuldigd zal zijn over hetgeen niet tijdig is voldaan. Een gedeelte van een maand zal voor de renteberekening worden beschouwd als een volledige kalendermaand.

7.7 In geval van verzuim is de Dropshipper aan Garden Interiors BV voorts verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke Garden Interiors BV moet maken ter incasso van de vordering.

7.8 De buitengerechtelijke kosten bij het uit handen geven van de vordering belopen tenminste 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder maximum en met een minimum van € 350,00. 

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

8.1 Indien de Dropshipper niet of niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichting, heeft Garden Interiors BV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel nakoming van de verplichtingen die voor Garden Interiors BV uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.2 De Dropshipper is aansprakelijk voor alle schade die Garden Interiors BV lijdt doordat Garden Interiors BV deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk heeft moeten ontbinden, dan wel nakoming van de verplichtingen die voor de Garden Interiors BV uit de overeenkomst voortvloeien heeft moeten opschorten, omdat de Dropshipper niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldeed.

8.3 Indien de kredietwaardigheid van de Dropshipper hiertoe aanleiding geeft, of negatieve imagebuilding door middel van o.a. slechte Google reviews (onder 3,7) heeft Garden Interiors BV, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel nakoming van de verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten. 

8.4 Wanneer Garden Interiors BV de wens daartoe te kennen geeft is de Dropshipper verplicht om binnen een door Garden Interiors BV te bepalen termijn voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.  Garden Interiors BV is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld. Voldoet de Dropshipper niet binnen de gestelde termijn aan haar verplichting zekerheid te stellen dan is de Dropshipper in verzuim en is Garden Interiors BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Garden Interiors BV op schadevergoeding.

Artikel 9. Bestellingen annuleren/wijzigen

9.1 De Dropshipper moet zich ervan bewust zijn dat niet elke betaalde of verzonden bestelling met succes kan worden geannuleerd of gewijzigd. In het geval een bestelling niet geannuleerd of gewijzigd kan worden zal Garden Interiors BV de Dropshipper informeren. Garden Interiors BV is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten, verliezen of schade veroorzaakt door overeenkomsten tussen de Dropshipper en de Eindklant. 

Artikel 10. Dropshipment verzending kosten en kortingen  

10.1  Garden Interiors BV brengt een dropshipment / verzendtarief in rekening aan de Dropshipper. Deze is te vinden bij de bestelling op en op de factuur. Het tarief kan variëren per productsoort en land. Dit dropshipment tarief omvat handling, verpakking en verzendkosten.

10.2 Garden Interiors BV biedt de volgende 3 mogelijkheden aan: 

 1. Garden Interiors BV verzendt de producten naar de eindklant maar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele transportschade of verlies. Deze komen volledig voor rekening van de Dropshipper.
 2. De Dropshipper haalt zelf de goederen op in ons magazijn en verstuurt ze zelf naar de Eindklant.
 3. Garden Interiors BV levert tegen dropshipment kosten goederen af bij een nader te bepalen adres in Nederland, bijvoorbeeld bij het magazijn van de Dropshipper of het adres van de transporteur van de Dropshipper. 

10.3 Garden Interiors BV is niet verantwoordelijk voor orders met foutieve adresgegevens. De Dropshipper dient zelf de adresgegevens en orders te controleren. Bij foutieve adresgegevens van de Eindklant kan er vertraging oplopen en eventuele extra kosten bij komen waarvoor Garden Interiors BV niet verantwoordelijk is. Alle eventuele bijkomende kosten en schades die dit kan veroorzaken komen voor rekening van de Dropshipper. De Dropshipper zou de extra kosten eventueel kunnen verhalen op zijn Eindklant, mocht die de fout hebben gemaakt en indien de Dropschipper dit in zijn Algemene Voorwaarden heeft vermeldt. 

10.4 Het afleveradres moet toegankelijk zijn voor de transporteurs en als er geen verzendinstructies zijn achtergelaten moet de Dropshipper ervoor zorgen dat er iemand aanwezig is om het pakket te ontvangen. Garden Interiors BV informeert de Eindklant uitvoerig en ruim voldoende over de afleveringsdatum en eventueel tijdstip van levering, via o.a. Track & Trace-codes, e-mail en telefonisch bij het leveren van grootmeubelen. Garden Interiors BV is niet verantwoordelijk als de Eindklant niet aanwezig is en de zending retour komt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Dropshipper. Garden Interiors BV adviseert de Dropshipper om hun eigen Algemene Voorwaarden te gebruiken om ervoor te zorgen dat de Eindklant op de juiste manier pakketten in ontvangst moet nemen. 

10.5 Indien Garden Interiors BV binnen 2 werkdagen na acceptatie van de bestelling ontdekt dat het bezorgadres onjuist of onvolledig is zal Garden Interiors BV de Dropshipper e-mailen om een nieuw bezorgadres aan te leveren. Alle bijkomende kosten zijn dan voor rekening van Dropshipper. Als Garden Interiors BV binnen 4 werkdagen geen antwoord ontvangt wordt de bestelling geannuleerd en volledig terugbetaald binnen 7 werkdagen minus de gemaakte (retour)kosten en mogelijke kosten van schades. 

10.6 De Eindklant is verantwoordelijk voor de bestelling zodra het pakket op het afleveradres aankomt of is aangenomen door derden. Garden Interiors BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het pakket na levering is zoekgeraakt. 

10.7 Als een product met een fabricagefout wordt ontvangen moet de Eindklant de Dropshipper hiervan binnen 48 uur na ontvangst op de hoogte stellen met een duidelijk beeld bewijs en omschrijving. Garden Interiors BV is niet verantwoordelijk voor transportschade. Fabricagefouten moeten binnen 4 werkdagen na de geleverde bezorgtijd gemeld worden door de Dropshipper met een duidelijk beeld bewijs en omschrijving. Indien de fabricagefout na de bovengestelde termijn worden gemeld zal Garden Interiors BV de reclamatie niet in behandeling nemen.

10.8  Verzendmethoden die worden aangeboden voor de dropshipment service zijn zichtbaar bij het afrekenen. Het trackingnummer van de zending en de kennisgeving wordt naar de Dropshipper gestuurd zodra de producten zijn verzonden. 

10.9 Alle producten zijn afhankelijk van de voorraad op het moment van bestellen. De juiste hoeveelheden voorraden staan realtime aangegeven op de website van Garden Interiors BV en in de feed. De voorraad is onder voorbehoud van typefouten en voorraad-telfouten in het magazijn. Een verkeerd aangegeven getal van de voorraad geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Als de Dropshipper een bepaald product niet op de website kan vinden dan is het product niet meer op voorraad of niet meer beschikbaar. 

10.10 De levertijd van de producten wordt vermeld in de door Garden Interiors BV verstrekte productfeed. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen de vermelde levertijden te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven en nimmer als fatale termijn en geven in geen geval recht op schadevergoeding. Tenzij dit schriftelijk en expliciet tussen partijen is overeengekomen.

10.11 Als de Dropshipper vragen heeft over de beschikbaarheid van de voorraad kan hij contact opnemen met Garden Interiors BV. Hoewel alles in het werk zal worden gesteld om ervoor te zorgen dat alle getoonde producten op voorraad zijn biedt Garden Interiors BV geen garantie voor de beschikbaarheid van de producten.

10.12 Garden Interiors BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen in de levering veroorzaakt door gebruikte vervoersbedrijven of tussenpersonen. Garden Interiors BV is na verzending van de pakketten niet verantwoordelijk voor vertraging op het ordersysteem of vertraging bij de transporteur en het niet op tijd aankomen van de geleverde producten bij de Eindklant. 

10.13 Garden Interiors BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen in de levering veroorzaakt door gebruikte vervoersbedrijven of tussenpersonen. De Dropshipper is bij niet-tijdige levering onverminderd verplicht tot afname van de goederen. De Dropshipper kan geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade, tenzij dit schriftelijk en expliciet tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 11. Risico verzending 

11.1 Als levering af magazijn is overeengekomen, zijn de zaken voor rekening en risico van de Dropshipper vanaf het moment dat zij op het terrein van Garden Interiors BV ten behoeve van de Dropshipper zijn afgezonderd.

11.2 Bij dropshipment leveringen aan Eindklanten van de Dropshipper, waaronder consumenten, zijn de zaken voor risico van de Dropshipper vanaf het moment van levering. Retouren van de Eindklant zullen rechtstreeks naar de de Dropshipper moeten worden verzonden en dus niet naar Garden Interiors BV. Retouren direct aan Garden Interiors BV zullen dan ook niet geaccepteerd worden in het magazijn en aan de deur worden geweigerd. Tenzij schriftelijk en expliciet tussen partijen is overeengekomen zal de retourzending worden geaccepteerd en verwerkt tegen de desbetreffende retour handelingskosten.

11.3 Indien niet alle bestelde Producten op voorraad zijn is Garden Interiors BV gerechtigd om gedeeltelijke leveringen te verrichten. Garden Interiors BV zal de Dropshipper hierover zo spoedig mogelijk in kennis stellen en geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

11.4 Orders worden geleverd bij de Eindklant door een door Garden Interiors BV aangestelde transporteur.

Artikel 12. Niet afgeleverde pakketten 

12.1 Indien de Eindklant afwezig is tijdens de aflevering van de order en de order ook niet wordt afgehaald op de aangegeven officiële afhaallocatie, dan komt de order retour naar Garden Interiors BV. 

12.2 Garden Interiors BV zal Dropshipper op de hoogte stellen van de retourzending. De retourkosten van het transport en de afhandeling van het verwerken van retour in het magazijn zal in rekening worden gebracht bij de Dropshipper. 

12.3 Dropshipper dient vervolgens zelf hierover contact op te nemen met de Eindklant. Garden Interiors BV biedt Dropshipper de volgende keuze aan: 

 1. De Producten nogmaals ter levering aan te bieden bij de Eindklant waarbij alle extra kosten voor rekening van de Dropshipper komen.  
 2. De inkoopprijs van de Producten op de volgende factuur te crediteren met inhouding van het dropshipment tarief en eventuele extra handelingskosten.

Artikel 13. Herroepingsrecht / terugsturen 

13.1 Wanneer een Eindklant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dient deze het Product terug te sturen naar Dropshipper. De Dropshipper zal ze moeten terugnemen, deze worden niet teruggenomen door Garden Interiors BV, hij zal ze moeten verkopen aan een nieuwe klant. 

Artikel 14. Retouren en procedures

14.1 Dropshipper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt (non-conformiteit), indien hij Garden Interiors BV niet binnen achtenveertig uur na aflevering van de goederen schriftelijk heeft geïnformeerd.

14.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, afmetingen, kleuren en/of afwerking kunnen geen grond opleveren voor non-conformiteit of retourneren door Dropshipper.

14.3 Retournering van de geleverde goederen wegens non-conformiteit is slechts mogelijk nadat dit schriftelijk en expliciet tussen partijen is overeengekomen.

14.4 De afnemer / Dropshipper zal zijn klanten te allen tijde niet of te nimmer contact laten opnemen met Garden Interiors BV.

14.5 Garden Interiors BV is gerechtigd de retouraanvraag te weigeren indien deze niet aan de (retour)voorwaarden voldoet, de verstrekte gegevens onvoldoende zijn of als het product niet correct ontvangen is en zodoende de aanschafkosten van het product aan Dropshipper niet zal vergoeden. 

14.6 Indien een retour wordt geaccepteerd vergoed Garden Interiors BV alleen de inkoopkosten van de Producten aan Dropshipper. 

Binnen 7 dagen nadat Garden Interiors BV de terugbetaalde Product(en) heeft ontvangen volgt de terugbetaling. 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1 Garden Interiors BV behoudt zich het eigendom voor, en blijft eigenaar, van de alle door haar geleverde zaken, tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Garden Interiors BV aan de Dropshipper geleverde of nog te leveren zaken en/of diensten. 

En van hetgeen de Dropshipper aan Garden Interiors BV uit enige andere hoofde verschuldigd mocht zijn, althans tot het moment van volledige betaling van de prijs van deze zaken. 

15.2 Zolang Garden Interiors BV eigenaar van de geleverde zaken is, is de Dropshipper verplicht de zaken zorgvuldig te behandelen en als herkenbaar eigendom van Garden Interiors BV te bewaren en voldoende te verzekeren tegen diefstal of schade. De Dropshipper is niet bevoegd de zaken te bezwaren of vervreemden, dan wel deze te verwerken. Zolang het juridische eigendom niet op Dropshipper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.

15.3 Indien en voorzover door Garden Interiors BV geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen terzake van geleverde zaken waarvan de eigendom is voorbehouden, is Garden Interiors BV gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst al haar onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd het recht van Garden Interiors BV op schadevergoeding. Voorzover vereist verleent de Dropshipper Garden Interiors BV reeds nu voor alsdan onherroepelijk toestemming de zaken terug te nemen. De Dropshipper verleent Garden Interiors BV daartoe onherroepelijk machtiging voor toegang te verlenen tot de ruimte(n) waar het geleverde zich bevindt. 

15.4 In afwijking van het derde lid is de Dropshipper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in de normale uitoefening van haar bedrijf te vervreemden. De Dropshipper verpandt bij voorbaat aan Garden Interiors BV de vorderingen die de Dropshipper op derden zal verkrijgen uit enige overeenkomst tot vervreemding van onder eigendomsvoorbehoud door Garden Interiors BV geleverde zaken.

15.5 Na terugneming zal Dropshipper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die Garden Interiors BV door terugneming heeft moeten maken.

15.6 Garden Interiors BV kan aan de Dropshipper op ieder moment door een schriftelijke mededeling de bevoegdheid, gegeven in het vorige lid, om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, ontnemen.

15.7 Garden Interiors BV behoudt zich het stil pandrecht voor op de geleverde zaken. Het pandrecht ontstaat zodra Garden Interiors BV door welke oorzaak dan ook de eigendom van de zaken verliest.

15.8 De zaken blijven na betaling en levering bij magazijn Dropshipper eigendom van Garden Interiors BV. Garden Interiors BV heeft het recht de zaken van haar terrein af te voeren en elders voor rekening en risico van de Dropshipper op te slaan.

15.9 Mocht na ingebrekestelling verzuim intreden dan zal Garden Interiors BV in overleg treden met de Dropshipper over nakoming of ontbinding van de overeenkomst. De Dropshipper kan geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade, tenzij dit schriftelijk en expliciet tussen partijen is overeengekomen.

15.10 Het is Dropshipper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen, waarbij hij evenwel verplicht is een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 16. Overmacht 

16.1 Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet, of niet volledig, van Garden Interiors BV kan worden gevergd, geven Garden Interiors BV het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of ten dele op te schorten zonder dat Garden Interiors BV schadeplichtig zal zijn.

16.2 Als omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, gelden in ieder geval, maar niet alleen: oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- of uitvoerverboden, maatregelen van overheidswege, vorst, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in de levering van grond- en of hulpstoffen of energie, defecten aan machines, die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of bemoeilijken of die volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van Garden Interiors BV ten gevolge hebben, voorts alle overige zaken, buiten de wil en/of toedoen van Garden Interiors BV ontstaan.

Artikel 17. Aansprakelijkheid Garden Interiors BV  

17.1 Garden Interiors BV is op generlei wijze aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van Dropshipper of derde geleden verband houdende met door Garden Interiors BV geleverde zaken, tenzij de schade oorzaak vindt in opzet of grove schuld van Garden Interiors BV zelf. Opzet of grove schuld van personeel en derden waarvan Garden Interiors BV zich bedient leidt derhalve niet tot aansprakelijkheid. Ook voor alle overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is Garden Interiors BV niet aansprakelijk.

17.2 Voor schade en/of kosten die direct of indirect het gevolg zijn van gebreken aan geleverde zaken, of onvoldoende kwaliteit van de geleverde zaken en/of diensten, is Garden Interiors BV niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld. 

17.3 Garden Interiors BV is in geen geval gehouden tot vergoeding van gevolgschade, waaronder schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en/of gederfde winst.

17.4 Verwerking van door Garden Interiors BV geleverde zaken vindt geheel voor rekening en risico van de Dropshipper plaats. 

17.5 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan door het toepasselijke recht.

17.6 Garden Interiors BV is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen, onder deze Algemene Voorwaarden, veroorzaakt door overmacht buiten zijn invloedssfeer.

17.7. De wettelijke of contractuele aansprakelijkheid van Garden Interiors BV en zijn gelieerde ondernemingen voor alle claims van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met de levering van producten of diensten aan de Dropshipper, of anderszins op grond van een overeenkomst, met inbegrip van eventuele vergoedingen, boetes of geliquideerde schade ("claims"), is beperkt tot een maximum, van de totale prijs die door de Dropshipper wordt betaald voor het product waarop de claims betrekking hebben of 1.000,- euro, afhankelijk van wat het laagst is.

17.8 In afwijking van het voorgaande geldt dat, indien Garden Interiors BV voor de desbetreffende schade verzekerd is, haar aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat op grond van die verzekering aan haar wordt uitgekeerd.

17.9. Garden Interiors BV reageert binnen 5-10 werkdagen op klachten ontremt producten en schade.

Artikel 18. Garantie

18.1 Alle producten van Garden Interiors BV hebben de wettelijke garantie van 12 maanden. Garden Interiors BV geeft ook geen andere of verdergaande garantie op goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende product.

18.2 Garden Interiors BV garandeert dat goederen die eigenschappen bezitten die de Eindklant daarvan mag verwachten gedurende een zekere termijn na aankoop, die redelijk is voor dergelijke goederen, met een maximum van twaalf maanden.

18.3 In Geval de Dropshipper zelf veranderingen aan de goederen heeft aangebracht komt iedere garantie te vervallen. Hetzelfde geldt als goederen niet volgens voorschrift zijn behandeld en/of gebreken hebben als gevolg van het niet correct gebruik waaronder bijvoorbeeld niet beschermen tegen weersomstandigheden en verkeerde schoonmaakmiddelen.

18.4 Indien Garden Interiors BV oordeelt dat het Product gebrekkig is en alleen te wijten is aan een oorzaak die voor rekening en risico van Garden Interiors BV komt, dan zal Garden Interiors zorgdragen om een nieuw Product of onderdeel toe te zenden aan de Eindklant. De transportkosten voor het toezenden van een nieuw Product of onderdeel komen voor rekening van Garden Interiors BV. De defecte producten komen terug naar de Dropshipper. Er is nooit telefonisch of e-mail contact tussen Garden Interiors BV en de Eindklant. 18.6 In alle andere gevallen komt het risico voor de Dropshipper. Bijvoorbeeld als Garden Interiors BV oordeelt dat het gebrek aan het Product niet voor haar rekening en risico komt, dan stelt zij Dropshipper daarvan in kennis en dient Dropshipper met Eindklant voor verdere afhandeling van klacht te zorgen. Bijvoorbeeld als de schade is veroorzaakt door de Eindklant zelf, door verkeerde montage of foto’s en feiten die aantonen dat de Eindklant zelf de schade heeft veroorzaakt. Ook transportschade valt niet onder Garden Interiors BV zijn rekening. De Dropshipper zal het Product zelf moeten terughalen bij de Eindklant en de kosten voor zijn rekening nemen. Ook het eventueel afkopen van de schade komt voor rekening van de Dropshipper.

18.5 Garden Interiors BV is in geen geval aansprakelijk voor gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van data, verlies van reputatie, verlies van goodwill en incidentele, indirecte, punitieve, speciale of gevolgschade, ongeacht of dergelijke schade is gebaseerd op onrechtmatige daad, garantie, contract of anderszins – zelfs als Garden Interiors BV geadviseerd of op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

18.6 Om een geldige claim te kunnen indienen moet de Dropshipper Garden Interiors BV op de hoogte stellen van een dergelijke claim binnen dertig (30) dagen na de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de claim, en elke rechtszaak met betrekking tot een claim moet binnen één (1) jaar na de datum van een dergelijke kennisgeving worden ingediend. Claims die niet overeenkomstig de vorige zin worden ingesteld of ingediend, zijn nietig.

Artikel 19. Account

19.1 Garden Interiors BV heeft het recht om een account (tijdelijk) op te schorten en betaling aan Dropshipper te blokkeren in de volgende gevallen:

 1. Indien de Dropshipper deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze schendt;
 2. Indien de Dropshipper wordt verdacht van fraude, met inbegrip van maar niet beperkt tot: het verkopen van niet-originele producten, het opzettelijk niet leveren, het omleiden van bestellingen, enz.
 3. Indien de Dropshipper zich bezighoudt met illegale activiteiten.

19.2 Garden Interiors BV heeft het recht om elk account te beëindigen en het gebruik van de dropshipment diensten te voorkomen als het account wordt gebruikt om illegale activiteiten uit te voeren of als de Dropshipper de voorwaarden of toepasselijke wet- en regelgeving op enigerlei wijze schendt.

Artikel 20. Gegevensbescherming, vertrouwelijkheid

20.1 Elke partij zal zich houden aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

20.2 Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens bepalen zowel Garden Interiors BV als de Dropshipper hun eigen doelen en middelen voor de verwerking van de gegevens. Daarom kwalificeren zowel Garden Interiors BV als de Dropshipper als verwerking verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU.

20.3 Partijen zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een aan de risico's aangepast beveiligingsniveau te waarborgen om de gegevens te beveiligen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, wijziging, verlies, toegang, ongeoorloofde openbaarmaking of enige (andere) onrechtmatige vorm van verwerking, met inbegrip van beperkte toegang en gebruik van de gegevens. In ieder geval zullen deze maatregelen voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid zoals uiteengezet in artikel 32 van de EU-AVG. Tenzij Garden Interiors BV nalatig is, is Garden Interiors BV niet aansprakelijk voor onbevoegde toegang tot de door de Dropshipper verstrekte informatie.

20.4 De Dropshipper zal alle technische, commerciële en financiële informatie, inclusief alle aanbiedingen, (prijs)voorwaarden en andere gegevens die door Garden Interiors BV aan de Dropshipper zijn bekendgemaakt, vertrouwelijk bewaren en dergelijke informatie niet met derden delen en zal dergelijke informatie niet 

gebruiken voor enig ander doel dan overeengekomen door de partijen en in verband met de aanbieding en/of de overeenkomst. 

20.5 Dropshipper is niet bevoegd rechtstreeks contact op ter nemen met onze leveranciers zonder medeweten van Ship-Less BV.  Het zal niet door onze leveranciers op prijs worden gesteld dat u rechtstreeks contact met ze opneemt zonder ons medeweten. Dit zal de samenwerking ernstig verstoren.

Artikel 21. Marketing materiaal

21.1 Garden Interiors BV verleent de Dropshipper het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare recht om o.a. de productfoto’s, productteksten, productinformatie, barcodes en productcodes van Garden Interiors BV producten uitsluitend te gebruiken voor de verkoop en promotie van Garden Interiors BV producten op verkoopkanalen en verzorgingsgebied van de Dropshipper, die door Garden Interiors BV expliciet schriftelijk zijn toegewezen. Het is niet toegestaan op andere locaties of websites de producten aan te bieden zonder schriftelijke toestemming. 

21.2 Zodra de Dropshipper een account aanvraagt voor een Url van een webwinkel of platform en verzorgingsgebied en de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt de Dropshipper verwezen naar de juiste Url-links voor de juiste afbeeldingen, barcodes en teksten van elk product.

21.3 De Dropshipper erkent dat alle (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, het ontwerp, de inhoud en alle Garden Interiors BV merken en logo's eigendom zijn en blijven van Garden Interiors BV of zijn licentiegevers en op geen enkele wijze door de Dropshipper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Garden Interiors BV mogen worden gebruikt.

21.4 De Dropshipper respecteert te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Garden Interiors BV, zijn licentiegevers en derden.

21.5 De Dropshipper zal in geen geval in eigen naam een handelsmerk of domeinnaam deponeren en/of registreren die op "Garden Interiors" of “SHIPLESS” of een daarop lijkend element, naam of logo bevat. 

21.6 De Dropshipper moet voorafgaand aan elk gebruik van de merken en/of logo's van de aangeboden merken schriftelijke toestemming van Garden Interiors BV verkrijgen.

Artikel 22. Industriële en intellectuele eigendomsrechten

22.1 Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten op ontwerpen, tekeningen, verpakkingen, samples en foto’s ongeacht de herkomst met betrekking tot de door Garden Interiors BV geleverde producten, blijven berusten bij Garden Interiors BV. Het is de Dropshipper uitdrukkelijk niet toegestaan om ontwerpen te kopiëren en/of elders door derden te laten fabriceren. Indien zulks wordt vastgesteld verkrijgt Garden Interiors BV een direct opeisbare vordering van € 50.000,- per constatering op Dropshipper.

22.2 Garden Interiors BV verklaart dat, voor zover zij weet, door de geleverde goederen geen inbreuk wordt gemaakt op geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Garden Interiors BV kan koper echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

22.3 Het is Dropshipper toegestaan het door Garden Interiors BV beschikbaar gestelde fotomateriaal te gebruiken op zijn Url voor ondersteuning. Gebruik voor andere doeleinden of op andere wijze is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garden Interiors BV.

22.4 Garden Interiors BV is gerechtigd door haar geleverde goederen bij de Dropshipper terug te halen, indien sprake blijkt te zijn van schending van het intellectuele eigendom van derden. Voor de teruggehaalde goederen zal Garden Interiors BV een creditfactuur aan de Dropshipper sturen. Het terughalen van goederen geeft de Dropshipper geen recht op vergoeding van enige schade. 

Artikel 23. Kwaliteit van de dienstverlening

23.1 Het is de Dropshipper niet toegestaan zijn Eindklant te adviseren rechtstreeks contact op te nemen met Garden Interiors BV. Er is in geen enkele vorm contact tussen Garden Interiors BV en de Eindklant.

23.2 In het geval dat er schade is toegebracht aan de reputatie van Garden Interiors BV, producten en zijn gevoerde merken omdat de Dropshipper niet het vereiste niveau van dienstverlening biedt, behoudt Garden Interiors BV zich het recht voor om de schade te herstellen, ook bij de Eindklant. De kosten die verbonden zijn aan deze compensatie zijn direct opeisbaar bij de Dropshipper. Garden Interiors BV heeft het recht om deze kosten te verrekenen met een, aan de Dropshipper eventueel, verschuldigde bedrag.

Artikel 24. Offertes

24.1 Alle eventuele offertes hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte. Aanvaarding van de offerte na verstrijken van de geldigheidsduur daarvan bindt de leverancier alleen indien de leverancier dit onverwijld schriftelijk aan de wederpartij laat weten.

24.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de Dropshipper. Herroeping na aanvaarding zal onverwijld dienen te geschieden. Als onverwijld wordt aangemerkt de herroeping die plaats vindt binnen drie (3) werkdagen na aanvaarding.

24.3 Een aanvaarding die van de offerte afwijkt geldt als een verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een nieuw aanbod dat Garden Interiors BV niet bindt. Dit geldt ook wanneer de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.

Artikel 25. Levering Niet-dropshipment orders

25.1 De zaken worden geacht door de Garden Interiors BV te zijn geleverd en door de afnemer te zijn aanvaard:
a. bij levering af vestiging: zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
b. bij levering franco werk: zodra de zaken ter plaatse zijn aangeleverd en – indien zulks is overeengekomen – door de afnemer zijn gelost, bij het werk of magazijn van de afnemer.

25.2 Als moment van levering geldt het moment als bepaald in het vorige lid, ook indien de afnemer de zaken op dat moment niet in ontvangst neemt.

Garden Interiors BV zal steeds streven naar levering op de overeengekomen data en tijden, maar sluit aansprakelijkheid voor te late levering uit. De Afnemer is bij niet-tijdige levering onverminderd verplicht tot afname van de goederen.

Voor zover er geen sprake is van levering uit voorraad, wordt de datum en het tijdstip van levering der zaken vastgesteld in een van tevoren overeengekomen leveringsschema, waarin naast de data en tijdstippen van levering de te leveren hoeveelheden zijn opgenomen. 

Garden Interiors BV is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie in gedeelten na te komen.

25.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden opgegeven leveringsdata en tijden steeds als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als fatale termijn en geven in geen geval recht op schadevergoeding.

25.4 De afnemer is verplicht de geleverde zaken in ontvangst te nemen. Hiertoe dient de afnemer alle handelingen te verrichten die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht teneinde Garden Interiors BV tot aflevering in staat te stellen. 

25.5 De afnemer is verplicht Garden Interiors BV binnen 24 uur na aflevering mededeling te doen van eventuele gebreken aan het geleverde die bij aflevering zonder nader onderzoek door de afnemer zijn geconstateerd of welke de afnemer in redelijkheid had kunnen constateren.

25.6 Het lossen bij de afnemer zelf geschiedt met voldoende geschikt personeel en materiaal, door en onder risico en verantwoordelijkheid van de afnemer en op diens aanwijzing.

25.7 Indien hulpmiddelen voor het lossen van de zaken door de Garden Interiors BV ter beschikking worden gesteld, is de afnemer vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het werk zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor deze hulpmiddelen, alsmede voor het juiste gebruik daarvan.

25.8 Indien levering op afroep is overeengekomen en er vindt geen afroep door afnemer plaats voor of op de overeengekomen datum, dan is de Garden Interiors BV zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. Garden Interiors BV   behoudt in dat geval recht op betaling van de hoeveelheid zaken waarvan levering niet is afgeroepen.

Artikel 26. Terugbetalingen

26.1 Terugbetalingen worden per geval bekeken en worden door Garden Interiors BV betaald en overgemaakt naar de zakelijke rekening van de Dropshipper. Dit geldt voor alle transacties.

26.2 Een eventuele terugbetaling van een bestelling wordt teruggestort op de bankrekening van de Dropshipper. 

26.3 De Dropshipper is verantwoordelijk voor de controle en afhandeling van de terugbetalingen aan de Eindklant. Garden Interiors BV heeft geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de overeenkomst en financiële afhandeling hiervan tussen Dropshipper en Eindklant. 

Artikel 27. Opdracht

27.1 De Dropshipper mag deze overeenkomst, of enige hieruit voortvloeiende rechten of verplichtingen, niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Garden Interiors BV.

27.2 Garden Interiors BV mag zonder voorafgaande toestemming van de Dropshipper zijn verplichtingen en rechten (inclusief vorderingen) onder enige overeenkomst geheel of gedeeltelijk delegeren, toewijzen, verkopen, vernieuwen of uitbesteden aan een van zijn gelieerde ondernemingen of een derde partij.

 1. Als enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn, worden partijen geacht in de plaats daarvan een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar doel en strekking zo dicht mogelijk benadert, en laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien schriftelijk tussen Garden Interiors BV en de wederpartij van Garden Interiors BV overeengekomen, en dan uitsluitend voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn; voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.

Artikel 28. Buitengerechtelijke ontbinding

Garden Interiors BV heeft - onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente – het recht de overeenkomst tussen partijen buitengerechtelijk te ontbinden en/of enig bedrag dat de Dropshipper nog aan Garden Interiors BV verschuldigd is terstond en zonder ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, in het geval Dropshipper:

 1. In staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien een verzoek of aanvraag daartoe wordt gedaan, dan wel een verzoek tot surséance van betaling wordt gedaan, dan wel wanneer beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
 2. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 3. Enige verplichting uit hoofde van de wet, een overeenkomst tussen partijen, dan wel uit hoofde van deze voorwaarden niet nakomt;
 4. Overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn onderneming in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn onderneming.

Artikel 29. Toepasselijk recht

29.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

29.2 In geval van een geschil tussen partijen naar aanleiding van deze overeenkomst, zullen partijen eerst trachten zelf tot een oplossing te komen.

29.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en niet kunnen worden beslecht, kunnen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, Nederland. Dit voor zover dwingende bevoegdheidsregels deze keuze beperken. Garden Interiors BV en de Dropshipper kunnen hun geschillen beslechten door middel van bindend advies of arbitrage.

Artikel 30. Vrijwaring 

30.1 De Dropshipper zal Garden Interiors BV en zijn medewerkers volledig vrijwaren voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en de niet-naleving door de Dropshipper van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van Garden Interiors BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Shipless is een merknaam van Garden Interiors BV.

Keep in touch

Bewerken

Don’t worry, we won’t spam

Your Cart — 0

You cart is currently empty

Inloggen

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »